Διαδικτυακό μάθημα 3D Lab

5. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εκτύπωση τεχνουργημάτων – συμπεράσματα

Μπορούμε να αναλύσουμε τα βήματα ενσωμάτωσης της τρισδιάστασης εκτύπωσης στην τεχνουργία ως εξής:

Εικόνα 5.1

 

Αυτό που προκύπτει είναι ότι η εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών δεν είναι μόνο περιθωριακή αλλά επηρεάζει ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία με επιπτώσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.Τα οφέλη που προκύπτουν μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο, επιτρέποντας τη δημιουργία άπειρων τεχνικών παραγωγής.

Εάν θεωρήσουμε ότι όλα αυτά συνδέονται με άλλα συναφή φαινόμενα και κατά τη διάρκεια της εργασίας, όπως η διάδοση δικτύων και wifi, το Internet of Things και η ανταλλαγή δεδομένων που είναι όλο και περισσότερο ενσωματωμένα στην κοινωνία, είναι κατανοητό ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας ΤΠΕ στην τεχνουργία θα είναι μια όλο και πιο στρατηγική συνιστώσα στον τομέα, καθιστώντας την μέσο για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας παραγωγικής δραστηριότητας.